ادی ردمین

The Trial of the Chicago 7

The Trial of the Chicago 7

2 هفته قبل
مهرناز تباری

در شیکاگو 1968 ، کنوانسیون حزب دموکرات با اعتراض فعالانی مانند دانشجویان میانه رو برای جامعه دموکراتیک به رهبری تام هیدن و مبارزان ییپی به رهبری ابی هافمن و جری روبین روبرو شد که منجر به برخوردهای خشن با مقامات محلی شد. در نتیجه ، هفت نفر از سرکردگان متهم به اتهاماتی مانند توطئه توسط […]

ادامه مطلب