تراوانته رودز

The United States vs Billie Holiday

The United States vs Billie Holiday

2 هفته قبل
مهرناز تباری

تعطیلات را در طول زندگی حرفه ای خود دنبال می کند زیرا با یک عملیات مخفیانه تحت هدایت جیمی فلچر ، نماینده فدرال سیاه پوست ، که با او رابطه پر سر و صدایی داشت ، توسط وزارت فدرال مواد مخدر هدف قرار گرفت.

ادامه مطلب