کریگ فاستر

My Octopus Teacher

My Octopus Teacher

2 هفته قبل
مهرناز تباری

فیلم اختاپوس معلم من  ( معلم هشت پای من ) برنده بهترین فیلم مستند در جشنواره بفتاشد. همچنین نامزد دریافتت جایزه بهترین مستند 93 امین اسکار شد. کریگ فاستر که در اقیانوس سرد و منجمد آفریقا در حال تحقیق و جست و جو بود با یک معلم غیر عادی روبه رو میشود. یک اختاپوس ! […]

ادامه مطلب